kde nás tiež nájdete
ki info e-mailom
kalendár aktivít
Apríl
2018
P U S Š P S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
darujte nám online
ĎAKUJEME
V pondelok 17.8.2009 bola na Ústavný súd SR zaslaná ústavná sťažnosť, v ktorej je namietané porušenie mojich základných práv Krajským súdom v Bratislave pri rozhodovaní o zákaze zhromaždenia, ktoré sa pred Prezidentským palácom na Hodžovom námestí malo uskutočniť počas návštevy čínskeho prezidenta 18.6.2009.

Mnou oznámené zhromaždenie bolo zakázané starostom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Andrejom Petrekom. Proti zákazu zhromaždenia som podal na Krajský súd v Bratislave opravný prostriedok dňa 15.6.2009, hneď nasledujúci pracovný deň po tom, čo mi bolo rozhodnutie o zákaze zhromaždenia doručené. Podľa § 11 ods. 3 zákona o zhromažďovacom práve má súd o zákaze zhromaždenia rozhodnúť do troch dní od podania opravného prostriedku. Lehota na rozhodnutie súdu končila dňa 18.6.2009 o 9:19 hod., teda ešte pred termínom začiatku zakázaného zhromaždenia.

Súd však o mojom opravnom prostriedku nerozhodol v zákonom stanovenej lehote troch dní, ale až po 29 dňoch (14.7.2009), pričom vo veci sa uskutočnili dve pojednávania, obe až po termíne zakázaného zhromaždenia. Súd napadnuté rozhodnutie o zákaze zhromaždenie rozsudkom zo dňa 14.7.2009 zrušil ako nezákonné, čím potvrdil, že rozhodnutie starostu mestskej časti o zákaze zhromaždenia bolo v rozpore so zákonom. Rozhodnutie súdu však prišlo až po termíne, kedy sa malo uskutočniť zhromaždenie, preto nemalo dosah na reálnu možnosť uplatnenia môjho zhromažďovacieho práva počas návštevy čínskeho prezidenta.

V ústavnej sťažnosti je namietané, že nedodržaním zákonom stanovenej trojdňovej lehoty pre rozhodnutie o opravnom prostriedku proti zákazu zhromaždenia krajský súd porušil moje právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 ústavy, právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a právo pokojne sa zhromažďovať podľa čl. 28 ústavy.

Sťažnosť sa vyjadruje aj k možnému argumentu ustanovením § 115 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (OSP), podľa ktorého „Predvolanie sa musí účastníkom doručiť tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej päť dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať.“ Toto ustanovenie však nie je v rozpore s trojdňovou lehotou na rozhodnutie o opravnom prostriedku proti zákazu zhromaždenia. Citované ustanovenie OSP nevylučuje, že v niektorých, najmä zákonom upravených prípadoch nebude päťdňová lehota na prípravu pojednávania zachovaná. Trojdňovú lehotu na rozhodnutie súdu stanovuje aj OSP napr. pri rozhodovaní o registrácii kandidátnych listín v komunálnych a regionálnych voľbách.

Zároveň platí, že v prípade konkurencie právnych noriem sa používa výkladové pravidlo lex specialis derogat legi generali. Vzťah dvoch lehôt podľa § 11 ods. 3 zákona o zhromažďovacom práve a podľa § 115 ods. 2 OSP by bolo možné interpretovať ako vzťah špeciálnej normy ku všeobecnej norme. Trojdňová lehota na rozhodnutie súdu o opravnom prostriedku proti zákazu zhromaždenia v § 11 ods. 3 zákona o zhromažďovacom práve je jednoznačne špeciálnejšou a konkrétnejšou reguláciou právneho vzťahu ako všeobecná lehota „spravidla najmenej päť dní pred dňom, keď sa má pojednávanie konať“ v § 115 ods. 2 OSP, ktorá je teda v tomto prípade všeobecnou normou. A preto by špeciálna norma mala mať prednosť pred všeobecnou, čiže súd mal rozhodnúť do troch dní.

V sťažnosti žiadam, aby Ústavný súd SR konštatoval porušenie mojich práv krajským súdom a priznal mi finančné zadosťučinenie vo výške 1 euro.

V konaní pred ústavným súdom ma zastupuje advokátka Mgr. Kristína Babiaková spolupracujúca s občianskym združením Via Iuris.

Ondrej Dostál
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 19. augusta 2009.DONORI:


Aktivita bola realizovaná i vďaka projektu
Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky,
ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.

Viac o blokovom grante pre MVO nájdete na
eea.osf.sk