kde nás tiež nájdete
ki info e-mailom
kalendár aktivít
Jún
2018
P U S Š P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
darujte nám online
ĎAKUJEME
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) si dal v novembri 2010 vypracovať prieskum verejnej mienky týkajúci sa hodnotových postojov občanov Slovenskej republiky k zahraničnej politike. Išlo v poradí už o štvrtý zo série prieskumov s rovnakými otázkami, ktoré si KI necháva vypracovávať v ročných intervaloch.

Väčšina účastníkov výskumu (55,3%) uviedla, že slovenskú zahraničnú politiku sleduje občas. Často ju sleduje iba menej ako pätina (18,2%) opýtaných a úplný nezáujem o postoje oficiálnej reprezentácie SR voči iným krajinám deklarovala štvrtina (25,1%) respondentov.

Približne každý piaty účastník výskumu (19,7%) vyslovil názor, že súčasná slovenská vláda uprednostňuje podporu demokratických síl, dodržiavanie občianskych práv a slobôd v iných krajinách pred ekonomickými záujmami SR. Len o čosi menej (17,1%) bolo vo výskume tých, ktorí majú opačný názor a ktorí v zahraničnej politike vlády SR identifikujú skôr uprednostňovanie ekonomických záujmov SR pred podporou demokratických síl, dodržiavaním občianskych práv a slobôd v iných krajinách.

Približne každý dvadsiaty (6,1%) účastník výskumu vyslovil názor, že každá slovenská vláda by mala uprednostňovať podporu demokratických síl, dodržiavanie občianskych práv a slobôd v iných krajinách pred ekonomickými záujmami SR. Výrazne viac bolo tých, ktorí majú opačný názor a ktorí v zahraničnej politike vlády SR skôr preferujú uprednostňovanie ekonomických záujmov SR pred podporou demokratických síl, dodržiavaním občianskych práv a slobôd v iných krajinách. Takýto postoj vyjadril každý piaty (21,9%) respondent.

Skoro štyri pätiny (79,0%) účastníkov reprezentatívneho prieskumu vyslovilo súhlas s názorom, že každá vláda SR by mala podporovať demokratické sily v nedemokratických krajinách politickými prostriedkami. Necelá polovica (44,1%) respondentov vyslovilo súhlas s názorom, že každá vláda SR by mala podporovať demokratické sily v nedemokratických krajinách finančnými a materiálnymi prostriedkami.

S názorom, že každá slovenská vláda by mala s nedemokratickými krajinami, ktorých vlády porušujú základné občianske práva a slobody, udržiavať štandardné diplomatické styky a nezasahovať do vnútorných záležitostí danej krajiny, vyjadrilo súhlas viac ako polovica (50,5%) účastníkov výskumu. Len o málo menšia (44,8%) bola vo výskume skupina ktorá sa priklonila k názoru, že každá slovenská vláda by mala s nedemokratickými krajinami udržiavať diplomatické styky, ale súčasne podporovať demokratizáciu a dodržiavanie občianskych práv a slobôd v týchto krajinách.

S názorom, že každá slovenská vláda by mala s nedemokratickými krajinami, ktorých vlády porušujú základné občianske práva a slobody, uskutočňovať vzájomné návštevy politických predstaviteľov na najvyššej úrovni tak ako s hociktorou demokratickou krajinou a nezasahovať do vnútorných záležitostí danej krajiny, vyjadrilo súhlas viac ako polovica (50,6%) účastníkov výskumu. Len o málo menšia (43,3%) bola vo výskume skupina ktorá sa priklonila k názoru, že každá slovenská vláda by mala s nedemokratickými krajinami uskutočňovať vzájomné návštevy politických predstaviteľov na najvyššej úrovni, ale pri každej takejto návšteve upozorňovať druhú stranu na porušovanie občianskych práv a nutnosť demokratizácie danej krajiny.

Prieskum bol zrealizovaný v rámci projektu Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti. Údaje sú výsledkom omnibusového sociologického prieskumu, ktorý uskutočnila Agentúra MVK od 15. do 22. novembra 2010 na reprezentatívnej vzorke 1 120 obyvateľov SR vo veku od 18 rokov.

Podrobnejšie informácie o výsledkoch prieskumu sa nachádzajú v textovej aj grafickej podobe tu.

Ivan Kuhn
analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

V Bratislave dňa 9. decembra 2010VíSTUPY:


Tlačová správa vo formáte PDF na stiahnutie tu.
Prezentácia výsledkov prieskumu z novembra 2010 vo formáte PDF na stiahnutie tu alebo náhľad v pravom prezentačnom okne.MEDIíLNE VíSTUPY:


9. december 2010

SITA/SME.sk: Polovici Slovákov nevadia vládne návštevy diktatúrSÚVISIACE INFORMíCIE:


4. december 2007

KI: Názory občanov na slovenskú zahraničnú politiku - výsledky prieskumu 2007

4. január 2008

Konzervatívne listy: Ivan Kuhn: Podpora demokracie a slobôd v zahraničí – aká je mienka občanov?

9. december 2008

KI: Názory občanov na podporu demokracie a občianskych slobôd v zahraničí - výsledky prieskumu 2008

25. december 2008

Konzervatívne listy: Ivan Kuhn: Ľudské práva? íno, ale iba ak nás to nič nestojí

5. november 2009

Konzervatívne listy: Ivan Kuhn: Ľudské práva v zahraničnej politike Európskej únie

9. december 2009

KI: Názory slovenských občanov na podporu demokracie a občianskych slobôd v zahraničí - výsledky prieskumu 2009DONORI:


Prezentovaný prieskum vznikol v rámci projektu
Obhajoba občianskych práv a slobôd na Slovensku a podpora hodnotovo orientovanej zahraničnej politiky Slovenskej republiky,
ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého sprostredkovateľom je Nadácia otvorenej spoločnosti.

Viac o blokovom grante pre MVO nájdete na eea.osf.sk